• Social media
  marketing
 • Jij bepaalt de
  makelaarskosten
 • Optimale
  presentatie
 • Funda-cijfer:
  gemiddeld 9,5

Mededelingsplicht verkoper versus onderzoeksplicht koper. Waar ligt het omslagpunt?

Deel dit bericht via
Mededelingsplicht verkoper versus onderzoeksplicht koper. Waar ligt het omslagpunt?

In de praktijk is er nog al eens onduidelijkheid als het gaat om hoever de mededelingsplicht van een verkoper reikt. Wat moet ik nu wel aan een (potentiële) koper melden en wat niet. Wanneer rust er op de verkoper de plicht om de ander ongevraagd met inlichtingen (mededelingen) te voorzien?

Er kan in beginsel gezegd worden dat er een drietal – cumulatieve – voorwaarden gesteld worden:

 1. De verkoper is van de ware stand van zaken op de hoogte, althans hij mag geacht worden daarvan op de hoogte te zijn;
 2. Hij beseft of moet beseffen dat het punt in kwestie voor de ander van belang is;
 3. Hij moet er rekening mee houden dat de ander dwaalt.

Nu is uiteraard nog niet gezegd dat als er wordt voldaan aan de drie vereisten er automatisch een spreekplicht bestaat bij verkoper. De genoemde eisen zeggen nog onvoldoende over de vraag of de verkoper in de gegeven omstandigheden naar redelijke, in de verkeersopvatting, opvattingen ook werkelijk als tot spreken verplicht kan worden beschouwd.

Er is namelijk nog een ander belangrijk argument tegen het aannemen van de mededelingsplicht dat in ogenschouw genomen dient te worden namelijk de argumentatie dat iedere verkoper de te verkopen zaak of goed wat fraaier zal afschilderen dan hij is, en dat hij dat – binnen zekere grenzen – ook zal mogen doen. Een koper dient dan ook met deze zogeheten eigen flattering uiteraard rekening te houden. Een autoverkoper zal immers de auto ook van binnen en buiten eerst flink poetsen alvorens deze aan te bieden.

De hiervoor bedoelde eindafweging vormt een belangrijke en volstrekt volwaardige toetsingskader wat meebrengt dat de reeds eerder genoemde vereisten enkele als basisvereisten gezien mogen worden en dat er nog een vierde belangrijke eis aan toegevoegd dient te worden namelijk:

 1. De verkoper behoort naar redelijke, in het verkeer gangbare opvattingen de ander uit de droom te helpen.

De lijn tussen mededelings- en de onderzoeksplicht is niet zomaar (luce clarius) helder te trekken.

De vraag waar nu precies het omslagpunt ligt, dus waar eindigt de mededelingsplicht en waar start de onderzoeksplicht, dient te worden beantwoord aan de hand van onder andere de feiten en omstandigheden, schending van het concrete geval, de aard, inhoud en voorwerp van de overeenkomst. Tevens speelt ook de maatschappelijke positie en onderlinge verstandhouding een rol. Denk bijvoorbeeld aan, dat een professionele verkoper jegens een leek-koper een grotere spreekplicht zal hebben dan jegens een gelijkwaardige deskundige wederpartij. Let wel het niet gaat dan om de vraag of partijen feitelijk (on)kundig zijn maar om de vraag hoe zij zich aan elkaar presenteren.

Conclusie

De vraag waar de scheidslijn ligt tussen de mededelingsplicht en onderzoeksplicht is niet altijd eenvoudig te trekken. Er zijn veel variabelen die tot de slotconclusie in omstandigheden kunnen leiden. Het is dan ook verstandig u, ingeval bij een aankoop of verkoop van een woning, bij te laten staan door een deskundige om achteraf verrassingen te voorkomen.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.